Rozpočet

 – Návrh rozpočtu na rok 2019

Podklady pro stanovení základní částky úplaty za předškolní vzdělávání
v Mateřské škole Zlín, Budovatelská 4819

Výše základní částky se v případě dětí, které v daném školním roce dovrší nejvýše pět let věku, stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a na ostatní neinvestiční výdaje poskytované ze státního rozpočtu.

Neinvestiční náklady v roce 2018                                                                                1 807 520,-

Výpočet:
Neinvestiční náklady hrazené z provozního příspěvku zřizovatele, z příspěvků rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy (školného),  z vlastních peněžních fondů a z výnosů z úroků z bankovních vkladů činily v roce 2018

Celkem:……………………………………………………………………………………1 807 520,- Kč

Příloha:
Rozbor nákladů za rok 2018 – nepřímé náklady na vzdělávání

Počet dětí v roce 2018                                        140                                           

Výpočet:
Počet dětí podle Výkazu V1-01 ke dni 30.9.2017:………………………………………………………..140
Počet dětí podle Výkazu V1-01 ke dni 30.9.2018:………………………………………………………..140

Základní částka nepřesahující 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v roce 2018 činí 580,00 Kč

Výpočet:
1 807 520,- Kč děleno 11 měsíci(provoz MŠ 11 měsíců v roce)……………….              164 320 Kč
164 320,- Kč děleno 140 dětmi……………………………………………………………             1 173,71 Kč
to je průměrný měsíční neinvestiční náklad na dítě v roce 2018

50,00 % průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě ……………..                 586,- Kč

To je při pravidelné docházce dítěte do MŠ

Při průměrném počtu 21 pracovních dnů v měsíci ………………………………..               27,90 Kč denně