Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem a s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn na vstupních dveřích budovy Mateřské školy a na jejích webových stránkách nejméně po dobu 15 dnů, od 29. 05. 2024 do 13. 06. 2024. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale zákonní zástupci mohou případně požádat o jeho vydání.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí mohou nahlédnout do spisu 7. 6. 2024 od 8:00 do 16:00, informovat se o možnostech dalšího postupu ohledně přijetí dítěte do Mateřské školy a převzít si rozhodnutí o nepřijetí. Pokud této možnosti nevyužijí, bude jim rozhodnutí zasláno poštou.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15

dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele Mateřské

školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zlín, Budovatelská 4819, příspěvková organizace.

rozhodnuti_seznam_prijatych-kveten-2024