Zápis do MŠ

Informace ohledně zápisu získáte na webových stránkách:
zapisdomszlin.cz

Při přijetí dítěte do více MŠ oznamte, co nejdříve, ve které MŠ nastoupí dítě docházku.
V případě uvolnění místa budou oslovováni další, dosud nepřijatí žadatelé.

Školní rok 2023/2024

Dokument: Obecná závazná vyhláška č. 1/2019

Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak – § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová mateřská škola) – blíže § 34a odst.2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a odst. 5 školského zákona.

Vymezení spádových mateřských škol

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst.2 školského zákona. Tyto školské obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o školských obvodech základních a mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín. Vymezené školské obvody budou zveřejněny na letácích v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání.

Zvýhodnění dle spádové MŠ

U zápisu pro školní rok 2023/2024 budou přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané spádové MŠ, které k 31.8. 2023 dovrší věk minimálně 3 roky.